快捷搜索:  as

秋胡行(一作鲁秋胡)

秋胡行(一作鲁秋胡)原文
妾本邯郸未嫁时,容华倚翠人未知。一朝结发从正人,
将妾迢迢东鲁陲。时逢大年夜道无艰阻,君方游宦从陈汝。
蕙楼独卧频度春,彩阁辞君几徂暑。三月垂杨蚕未眠,
携笼结侣南陌边。道逢行子不了解,赠妾黄金买少年。
妾家夫婿经离久,寸心誓与长相守。愿言行路莫多情,
道妾贞心在人口。日暮蚕饥相命归,携笼端饰来庭闱。
劳心苦力终无恨,所冀君恩即可依。闻说行人已归止,
乃是素来赠金子。相看颜色不复言,相顾怀惭有何已。
从来自隐无疑背,直为君情也相会。若何咫尺仍有情,
况复迢迢千里外。誓将顾恩掉落臂身,念君此日赴河津。
莫道素来不自得,故欲留规诫后人。
秋胡行(一作鲁秋胡)拼音解读
qiè běn hán dān wèi jià shí ,róng huá yǐ cuì rén wèi zhī 。yī cháo jié fā cóng jun1 zǐ , 妾本邯郸未嫁时,容华倚翠人未知。一朝结发从正人,
jiāng qiè tiáo tiáo dōng lǔ chuí 。shí féng dà dào wú jiān zǔ ,jun1 fāng yóu huàn cóng chén rǔ 。 将妾迢迢东鲁陲。时逢大年夜道无艰阻,君方游宦从陈汝。
huì lóu dú wò pín dù chūn ,cǎi gé cí jun1 jǐ cú shǔ 。sān yuè chuí yáng cán wèi mián , 蕙楼独卧频度春,彩阁辞君几徂暑。三月垂杨蚕未眠,
xié lóng jié lǚ nán mò biān 。dào féng háng zǐ bú xiàng shí ,zèng qiè huáng jīn mǎi shǎo nián 。 携笼结侣南陌边。道逢行子不了解,赠妾黄金买少年。
qiè jiā fū xù jīng lí jiǔ ,cùn xīn shì yǔ zhǎng xiàng shǒu 。yuàn yán háng lù mò duō qíng , 妾家夫婿经离久,寸心誓与长相守。愿言行路莫多情,
dào qiè zhēn xīn zài rén kǒu 。rì mù cán jī xiàng mìng guī ,xié lóng duān shì lái tíng wéi 。 道妾贞心在人口。日暮蚕饥相命归,携笼端饰来庭闱。
láo xīn kǔ lì zhōng wú hèn ,suǒ jì jun1 ēn jí kě yī 。wén shuō háng rén yǐ guī zhǐ , 劳心苦力终无恨,所冀君恩即可依。闻说行人已归止,
nǎi shì xiàng lái zèng jīn zǐ 。xiàng kàn yán sè bú fù yán ,xiàng gù huái cán yǒu hé yǐ 。 乃是素来赠金子。相看颜色不复言,相顾怀惭有何已。
cóng lái zì yǐn wú yí bèi ,zhí wéi jun1 qíng yě xiàng huì 。rú hé zhǐ chǐ réng yǒu qíng , 从来自隐无疑背,直为君情也相会。若何咫尺仍有情,
kuàng fù tiáo tiáo qiān lǐ wài 。shì jiāng gù ēn bú gù shēn ,niàn jun1 cǐ rì fù hé jīn 。 况复迢迢千里外。誓将顾恩掉落臂身,念君此日赴河津。
mò dào xiàng lái bú dé yì ,gù yù liú guī jiè hòu rén 。 莫道素来不自得,故欲留规诫后人。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: